مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن»

شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

ترکیبات مضاف و مضاف الیه ی واژه الله کدامند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 837 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1400/2/4 توسط رضا جعفرزاده

مشابهات عبارت «لِلمُتَّقینَ الَّذینَ» در انتهای آیه 2 و ابتدای آیه 3 سوره بقره

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 622 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1400/2/4 توسط رضا جعفرزاده

صفات واژه کتاب کدامند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 605 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1400/2/4 توسط رضا جعفرزاده

خداوند چه چیزهایی نازل کرده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 572 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1400/2/4 توسط رضا جعفرزاده

آیاتی که همزمان سه واژه الله و ربّ و حقّ در آن وجود داشته باشد

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 530 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1400/2/1 توسط رضا جعفرزاده

موسی ع در قرآن فاعل چه افعالی بوده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 527 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1400/2/1 توسط رضا جعفرزاده

باب مفاعلة در چه ریشه هایی از واژگان قرآنی بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 529 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1400/1/29 توسط رضا جعفرزاده

آیا قاعده شرکت پذیری در لسان قرآن نیز مطرح است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 545 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

چه فعلهای امری در قرآن بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 611 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

باب افتعال چه فعلهایی در قرآن دارد؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 602 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

باب استفعال در چه ریشه های از واژگان قرآنی بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 572 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

واژه الله مرجع ضمیر چه ضمایری در قرآن قرار گرفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 529 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

فاعلیت چه افعالی در قرآن به رسول االله ص نسبت داده شده ولی به الله نسبت داده نشده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 549 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

فاعلیت چه افعالی در قرآن به الله نسبت داده شده ولی به رسول الله ص نسبت داده نشده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 517 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

خداوند با اسم الله و رسول الله ص در قرآن در فاعلیت چه افعالی مشترک هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 538 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

رسول الله ص فاعل چه افعالی در قرآن هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 567 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم الرحمن فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 550 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم اله فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 542 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم رب فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 517 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم الله فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 537 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

حب خداوند در قرآن به چه کسانی می¬رسد و از چه کسانی دریغ می¬شود؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 551 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

در قرآن کفر به چه به موضوعاتی مطرح شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 562 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

اقوام با چه صفاتی در قرآن آمده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 629 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

در قرآن، هادیان چه کسانی هسنتد؟(فاعل فعل هدایت در قرآن چه کسانی هستند؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 532 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

اوصاف مسجد در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 562 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

امر¬های خداوند در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 573 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

نهی¬های خداوند در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 571 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

چه واژگانی به واژه الله در قران عطف شده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 582 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

چه چیزهایی در قرآن ذِکر شده است؟(مفعول فعل ذکر در قرآن چیست؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 522 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/29 توسط رضا جعفرزاده

دعاهای ابراهیم ع در قرآن چه بوده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 635 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

واژه اهل به چه موضوعاتی نسبت داده شده است؟(مشابه اهل الکتاب چه ترکیات دیگری وجود دارد؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 515 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

چه کسانی فاعل فعل تلاوت هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 549 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

مقصد نزول مقولات مختلف چه چیزهایی هستند؟(نزول اِلی چه مقولاتی اتفاق افتاده است؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 506 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

در قرآن عبد به چه واژگانی نسبت داده شده است؟(مشابه عبد الله چه ترکیبات دیگری وجود دارد؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 540 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

در قرآن چه یوم هایی مطرح است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 551 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

در قرآن چه عذاب هایی مطرح شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 536 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

در قرآن ایمان به چه موضوعاتی امر شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 607 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

در ریشه «ن ز ل»، چه افعالی و در چه بابهایی وجود دارد؟ این افعال با چه حروف جرّی بکار رفته-اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 531 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

اقامه کردن برای چه مقولاتی در قرآن بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 525 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

واژه «عِند»، مضاف چه واژگانی قرار گرفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 537 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

اوصاف واژه کتاب چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 570 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

اوصاف قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 567 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

مضاف الیه های ربّ در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 552 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

مضاف های الله در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 549 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

خداوند چه چیزهایی را ارسال نموده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 507 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

چه چیزهایی مفعول فعل ارسال قرار گرفته اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 500 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

اسم چه کسانی در قرآن با ضمیر «هُما» بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 476 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

چه افرادی در قرآن فعلی بر روی قرآن انجام داده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 506 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

ابراهیم ع فاعل چه افعالی در قرآن میباشد؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 504 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/8/28 توسط رضا جعفرزاده

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1403/2/6 ساعت2:41

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0