تازه ها

تعداد کلمات قرآن

شروع شده به وسیله ی: مرتضی فاضل در مقالات قرآنی | بازدیدها: 112 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Sunday, July 3, 2022 1:34 PM توسط مرتضی فاضل

ترکیبات مضاف و مضاف الیه ی واژه الله کدامند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 382 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 6:10 PM توسط رضا جعفرزاده

مشابهات عبارت «لِلمُتَّقینَ الَّذینَ» در انتهای آیه 2 و ابتدای آیه 3 سوره بقره

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 236 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 5:59 PM توسط رضا جعفرزاده

صفات واژه کتاب کدامند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 216 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 5:51 PM توسط رضا جعفرزاده

خداوند چه چیزهایی نازل کرده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 220 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 5:33 PM توسط رضا جعفرزاده

آیاتی که همزمان سه واژه الله و ربّ و حقّ در آن وجود داشته باشد

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 201 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, April 21, 2021 3:31 PM توسط رضا جعفرزاده

موسی ع در قرآن فاعل چه افعالی بوده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 189 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, April 21, 2021 9:33 AM توسط رضا جعفرزاده

باب مفاعلة در چه ریشه هایی از واژگان قرآنی بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 222 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Sunday, April 18, 2021 3:19 PM توسط رضا جعفرزاده

آیا قاعده شرکت پذیری در لسان قرآن نیز مطرح است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 208 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:43 AM توسط رضا جعفرزاده

چه فعلهای امری در قرآن بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 252 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:33 AM توسط رضا جعفرزاده

باب افتعال چه فعلهایی در قرآن دارد؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 248 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:33 AM توسط رضا جعفرزاده

باب استفعال در چه ریشه های از واژگان قرآنی بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 230 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:33 AM توسط رضا جعفرزاده

واژه الله مرجع ضمیر چه ضمایری در قرآن قرار گرفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 228 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

فاعلیت چه افعالی در قرآن به رسول االله ص نسبت داده شده ولی به الله نسبت داده نشده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 221 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

فاعلیت چه افعالی در قرآن به الله نسبت داده شده ولی به رسول الله ص نسبت داده نشده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 215 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با اسم الله و رسول الله ص در قرآن در فاعلیت چه افعالی مشترک هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 213 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

رسول الله ص فاعل چه افعالی در قرآن هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 221 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم الرحمن فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 229 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم اله فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 212 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم رب فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 219 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم الله فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 206 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

حب خداوند در قرآن به چه کسانی می¬رسد و از چه کسانی دریغ می¬شود؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 220 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن کفر به چه به موضوعاتی مطرح شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 233 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

اقوام با چه صفاتی در قرآن آمده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 247 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن، هادیان چه کسانی هسنتد؟(فاعل فعل هدایت در قرآن چه کسانی هستند؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 207 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

اوصاف مسجد در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 220 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:29 AM توسط رضا جعفرزاده

امر¬های خداوند در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 250 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:29 AM توسط رضا جعفرزاده

نهی¬های خداوند در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 222 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:29 AM توسط رضا جعفرزاده

چه واژگانی به واژه الله در قران عطف شده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 257 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:28 AM توسط رضا جعفرزاده

چه چیزهایی در قرآن ذِکر شده است؟(مفعول فعل ذکر در قرآن چیست؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 204 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:28 AM توسط رضا جعفرزاده

دعاهای ابراهیم ع در قرآن چه بوده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 267 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 2:41 PM توسط رضا جعفرزاده

واژه اهل به چه موضوعاتی نسبت داده شده است؟(مشابه اهل الکتاب چه ترکیات دیگری وجود دارد؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 199 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 2:24 PM توسط رضا جعفرزاده

چه کسانی فاعل فعل تلاوت هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 226 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:51 PM توسط رضا جعفرزاده

مقصد نزول مقولات مختلف چه چیزهایی هستند؟(نزول اِلی چه مقولاتی اتفاق افتاده است؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 210 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:49 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن عبد به چه واژگانی نسبت داده شده است؟(مشابه عبد الله چه ترکیبات دیگری وجود دارد؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 226 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:43 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن چه یوم هایی مطرح است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 240 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:42 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن چه عذاب هایی مطرح شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 223 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:41 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن ایمان به چه موضوعاتی امر شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 255 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:40 PM توسط رضا جعفرزاده

در ریشه «ن ز ل»، چه افعالی و در چه بابهایی وجود دارد؟ این افعال با چه حروف جرّی بکار رفته-اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 211 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:40 PM توسط رضا جعفرزاده

اقامه کردن برای چه مقولاتی در قرآن بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 216 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:39 PM توسط رضا جعفرزاده

واژه «عِند»، مضاف چه واژگانی قرار گرفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 215 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:38 PM توسط رضا جعفرزاده

اوصاف واژه کتاب چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 242 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:38 PM توسط رضا جعفرزاده

اوصاف قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 221 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:37 PM توسط رضا جعفرزاده

مضاف الیه های ربّ در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 224 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:37 PM توسط رضا جعفرزاده

مضاف های الله در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 225 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:36 PM توسط رضا جعفرزاده

خداوند چه چیزهایی را ارسال نموده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 182 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:35 PM توسط رضا جعفرزاده

چه چیزهایی مفعول فعل ارسال قرار گرفته اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 187 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:35 PM توسط رضا جعفرزاده

اسم چه کسانی در قرآن با ضمیر «هُما» بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 171 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:33 PM توسط رضا جعفرزاده

چه افرادی در قرآن فعلی بر روی قرآن انجام داده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 194 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:32 PM توسط رضا جعفرزاده

ابراهیم ع فاعل چه افعالی در قرآن میباشد؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 196 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:31 PM توسط رضا جعفرزاده

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1401/9/10 ساعت20:33

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0